Skip to content

Voorwaarden

Artikel 1: definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Turbo Direct Turbo Direct B.V. te Almere

Contractpartij de natuurlijke of rechtspersoon met wie Turbo Direct een Overeenkomst sluit, heeft gesloten of voornemens is een Overeenkomst te sluiten.

Overeenkomst de Overeenkomst tussen Turbo Direct en de Contractpartij, in het bijzonder een koopovereenkomst.

Zaak c.q. Zaken de roerende zaak of zaken die het onderwerp vormen van de koopovereenkomst tussen Turbo Direct en haar Contractpartij.

Gebruiksvoorschriften de voor of bij aflevering van de Zaken aan de Contractpartij ter hand gestelde of medegedeelde instructies met betrekking tot de wijze waarop de Zaken behandeld, bewaard, gebruikt en toegepast dienen te worden.

 

Artikel 2: toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Turbo Direct en op alle Overeenkomsten tussen Turbo Direct en haar Contractpartijen.
2.2 De eventueel door de Contractpartij gehanteerde algemene voorwaarden, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de overeenkomst tussen Turbo Direct en de Contractpartij, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Turbo Direct zijn aanvaard.
2.3 Alle aanbiedingen en offertes van Turbo Direct zijn vrijblijvend en slechts van toepassing indien zij gedaan zijn door bevoegde vertegenwoordigers van Turbo Direct, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 3: totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt eerst tot stand door de accoordverklaring van de Contractpartij met de offerte of aanbieding van de Turbo Direct in geschrift of per mail; door een schriftelijke bevestiging door Turbo Direct van een mondeling bestelling; door ondertekening van een Overeenkomst door de Contractpartij en Turbo Direct dan wel, indien Turbo Direct uitvoering heeft gegeven aan een Overeenkomst door levering van een of meer Zaken door feitelijke overhandiging of door verzending daarvan per post, koerier of welke andere wijze dan ook.
3.2 Met de totstandkoming van de overeenkomst verbindt de Contractpartij zich de Zaken daadwerkelijk af te nemen. In geval ontbinding van een Overeenkomst door de Contractpartij voordat levering heeft plaatsgevonden heeft Turbo Direct recht op een schadevergoeding gelijk aan 70% van de overeengekomen koopsom.
3.3 De door Turbo Direct BV offertes en/of aanbiedingen of op het internet vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van opgave geldende prijsbepalende factoren met inbegrip van loonsommen en overheidsheffingen, valuta verhoudingen, fabrieks- en/of
leveranciersprijzen etc. Indien na de datum van aanbieding een of meer van deze prijsbepalende factoren wijzigingen ondergaan, behoudt Turbo Direct zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Voor alle prijslijsten en aanbiedingen geldt dat Turbo Direct zich het recht voorbehoudt de daarop vermelde prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Zet-, druk- en typfouten worden voorbehouden.
3.4 Alle genoteerde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.

 

Artikel 4: levering en risico-overgang
4.1 In beginsel worden de Zaken door of namens de Contractpartij bij Turbo Direct afgehaald danwel door Turbo Direct op een tussen haar en een Contractpartij overeengekomen wijze toegezonden. In dat laatste geval dient de Contractpartij ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon aanwezig is op de afgesproken bezorgdag op het afgesproken afleveradres voor het in ontvangst nemen van de Zaken. Indien de Contractpartij Turbo Direct niet tijdig schriftelijk instructies geeft ten aanzien van de wijze van verzending, is Turbo Direct vrij in de keuze van vervoer.
4.2 Verzending geschiedt ongefrankeerd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4.3 Indien de in het eerste lid bedoelde bevoegde persoon niet op de afgesproken bezorgdag en/of op het afgesproken afleveradres aanwezig is heeft Turbo Direct het recht de Zaken mee terug te nemen. De in verband hiermee gemaakte kosten, waaronder transport- en administratiekosten, zijn voor rekening van de Contractpartij en worden in mindering gebracht op een eventuele creditnota.
4.4 Bij aflevering op een overeengekomen afleveradres, verplicht Turbo Direct zich in te spannen om de Zaken binnen de afgesproken leveringstermijn te leveren. Opgegeven termijnen zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
4.5 De verzending alsmede het laden respectievelijk lossen van de Zaken gebeurt voor eigen risico van de Contractpartij, óók indien het laden c.q. lossen (mede) door werknemers van Turbo Direct of door haar ingeschakelde derden geschiedt.
4.6 Vanaf het moment dat Turbo Direct de zaken ter verzending heeft aangeboden aan, bijvoorbeeld, TNT Post of een koerier; danwel een aanvang heeft gemaakt van de verzending van de Zaken door haarzelf; danwel op het moment van de feitelijke aflevering ten kantore van Turbo Direct zijn de Zaken en het gebruik daarvan voor rekening en risico van de Contractpartij. Turbo Direct zal behoudens andersluidende vooraf gemaakte afspraken de Zaken op geen enkele wijze verzekeren voor welke schade dan ook voor de periode tussen de aanvang van de verzending en de aflevering.
4.7 Emballage wordt tegen kostprijs berekend en wordt niet terug genomen.

 

Artikel 5: inontvangstneming en controle
5.1 De Contractpartij heeft het recht om de Zaken voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te (laten) controleren. Indien de Contractpartij niet binnen acht dagen na de feitelijke levering op- en/of aanmerkingen ten aanzien van de Zaken schriftelijk of per e-mail aan Turbo Direct heeft doorgegeven, worden de Zaken geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

 

Artikel 6: betaling
6.1 Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden danwel, bij levering door feitelijke overhandiging, uiterlijk op het moment van levering in contanten, tenzij anders is overeengekomen, zonder dat de Contractpartij recht heeft op verrekening.
6.2 Indien de Contractpartij niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn integraal aan haar betalingsverplichting heeft voldaan is zij van rechtswege in verzuim en zij aan Turbo Direct een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente over het openstaande gedeelte van de factuur. Voor berekening van de vertragingsrente geldt een gedeelte van een maand als een hele maand.
6.3 De door de Contractpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van openstaande renten en kosten en vervolgens eerst van de oudste opeisbare factuur.
6.4 Onverminderd de verschuldigdheid van de rente is de Contractpartij bij niet tijdige betaling verplicht alle kosten die Turbo Direct om tot inning van de facturen te komen moet maken aan Turbo Direct te vergoeden. Daaronder wordt verstaan kosten tot verzekering van haar rechten; de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten (waaronder kosten terzake deurwaarders en schade-experts) een en ander onverminderd het recht van Turbo Direct om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, rente en kosten in verband met de niet; niet tijdige c.q. niet behoorlijke nakoming van de Overeenkomst. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 15% van het totaal verschuldigde bedrag, inclusief rente en kosten met een minimum van € 175,00.
6.5 Alle Zaken blijven eigendom van Turbo Direct totdat de Contractpartij de door haar verschuldigde volledige koopsom heeft voldaan ten aanzien van vorderingen uit de bewuste of gelijksoortige Overeenkomst met Turbo Direct, alsmede ten aanzien van vorderingen wegens een tekortkoming in de nakoming door de Contractpartij van deze of een soortgelijke overeenkomst inclusief eventuele rente en kosten aan Turbo Direct is voldaan terwijl het risico voor de Zaken bij de Contractpartij blijft berusten.
6.6 De Contractpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaak c.q. Zaken op eerste verzoek van Turbo Direct feitelijk aan haar ter beschikking te stellen.
6.7 Zolang Turbo Direct een vordering heeft op de Contractpartij is het de Contractpartij verboden op Zaken een pandrecht te vestigen en dient de Contractpartij bij doorlevering van de Zaken aan een derde het eigendom daarvan voor te behouden.

 

Artikel 7: aansprakelijkheid en verplichtingen van de Contractpartij
7.1 De Contractpartij vrijwaart Turbo Direct tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van de Zaken, gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen.
7.2 Het is de Contractpartij verboden de Zaken door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken; geheel of gedeeltelijk te repareren; te plaatsen of (de)monteren.
7.3 In geval van doorlevering door de Contractpartij aan een derde blijft de Contractpartij aansprakelijk voor de behoorlijke nakoming van de Overeenkomst ten opzichte van Turbo Direct en is de Contractpartij onverkort gebonden aan deze algemene voorwaarden. Zulks geldt met name ook voor de bepalingen in dit artikel. Zo kan derhalve nimmer aan Turbo Direct worden tegengeworpen dat de schade aan de Zaken veroorzaakt is door de derde aan wie de Contractpartij de Zaken heeft geleverd.
7.4 Alle ten behoeve van een offerte, aanbieding of bestelling verstrekte gegevens zoals afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, blijven eigendom van Turbo Direct. Het is de Contractpartij verboden deze zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden concurrerende bedrijven te tonen of te overhandigen of op welke wijze dan ook kenbaar te maken, een en ander op straffe van een niet voor matiging vatbare en ineens opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding.

 

Artikel 8: aansprakelijkheid van Turbo Direct
8.1 De aansprakelijkheid van Turbo Direct voor de door de Contractpartij geleden en te lijden (gevolg)schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst danwel uit hoofde van productaansprakelijkheid of voor materiaalfouten is uitgesloten indien en voor zover deze schade niet wordt gedekt door de door Turbo Direct afgesloten verzekering en is beperkt tot het bedrag van de door die verzekering in dat geval gedane uitkering. Onder de uitsluiting van de aansprakelijkheid van Turbo Direct valt mede de uitsluiting voor de aansprakelijkheid voor gebreken die tijdens reparatie of beproeving niet aan het licht zijn gekomen en daarna mochten optreden of gebreken die Turbo Direct schriftelijk op zich heeft genomen te verhelpen.
8.2 Onder schade wordt in dit artikel mede verstaan het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan Zaken. In geval er sprake is van schade aan personen wordt onder schade verstaan lichamelijk letsel, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
8.3 Indien er in de visie van de Contractpartij sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Turbo Direct dient deze binnen veertien dagen na vaststelling daarvan schriftelijk aan Turbo Direct te worden gemeld. Overschrijding van deze termijn heeft tot gevolg dat Turbo Direct niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de (gevolg)schade eventueel uit die vermeende tekortkoming voortvloeit. Reclames dienen binnen de zeven werkdagen schriftelijk aan Turbo Direct kenbaar gemaakt te worden.
8.4 Turbo Direct is uitdrukkelijk gerechtigd het verkochte goed te vervangen of aan te vullen. Tot verdere vergoeding van schade is Turbo Direct niet gehouden.
8.5 Na levering is Turbo Direct van alle aansprakelijkheid voor de goederen ontheven, in welke zin dan ook.

 

Artikel 9: Garanties
9.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Turbo Direct twaalf maanden garantie zonder kilometer- of urenbeperking op zowel de gereviseerde als nieuw geleverde Zaken. Deze garantie beperkt zich tot fabrieks- en/of revisiefouten.
9.2 Op van derden betrokken Zaken of onderdelen daarvan gelden de garantietermijnen en condities welke door de fabrikanten en/of leveranciers van deze Zaken worden gesteld. Deze termijnen en condities worden op schriftelijk verzoek van de Contractpartij verstrekt.
9.3 Zaken welke Turbo Direct ter beoordeling voor garantie worden toegestuurd, moeten voor risico en voor rekening van de Contractpartij aan het adres van Turbo Direct worden afgeleverd. De terugzending geschiedt tevens voor risico en rekening van de Contractpartij.
9.4 Indien de reclame wordt gehonoreerd, is Turbo Direct slechts gehouden tot vervanging dan wel reparatie van het geleverde, dit ter beoordeling van Turbo Direct.
9.5 Elke aanspraak op garantie vervalt indien de Contractpartij en/of door haar ingeschakelde derden zonder voorafgaande kennisgeving aan, én schriftelijke toestemming van Turbo Direct werkzaamheden en/of modificaties heeft verricht aan Zaken en/of onderdelen daarvan ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.
9.6 Elke aanspraak op garantie vervalt indien door de Contractpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik wordt gemaakt van de Zaken. Onder ondeskundig gebruik wordt mede verstaan het niet in acht nemen van montage instructies.
9.7 Indien onderdelen worden vervangen ter voldoening aan de garantieverplichtingen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Turbo Direct.
9.8 Voldoet de Contractpartij niet, niet volledig dan wel niet tijdig aan enige tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Turbo Direct niet gehouden tot de nakoming van haar garantieverplichting zolang die situatie voortduurt.

 

Artikel 10: ontbinding en opschorting
10.1 In de volgende gevallen is de Contractpartij zonder enige ingebrekestelling in verzuim en heeft Turbo Direct zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is de bevoegdheid de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ongeacht haar recht nakoming, schadevergoeding en opschorting te vorderen:
a. indien de Contractpartij een of meer van haar contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt indien de Contractpartij failliet wordt verklaard; in surseance van betaling komt te verkeren danwel onder het regime van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen komt te vallen;
b. indien de onderneming van de Contractpartij geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen of geliquideerd en/of;
c. indien op het vermogen van de Contractpartij beslag wordt gelegd.
10.2 Indien Turbo Direct gebruik maakt van haar in het vorige lid omschreven recht zal zij de Contractpartij daarvan in kennis stellen. Turbo Direct is dan gerechtigd om de Zaken bij de Contractpartij terug te halen. De Contractpartij is verplicht alsdan aan dat terughalen haar medewerking te verlenen. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is ook op die situatie van toepassing.
10.3 Turbo Direct heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten indien overmacht zonder dat de Contractpartij recht heeft op schadevergoeding in dat verband. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot betaling van schadevergoeding bestaat.
10.4 In het geval Turbo Direct bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of als gevolg van de overmachtsituatie slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Turbo Direct gerechtigd de reeds geleverde Zaken c.q. het deel dat zij kan leveren afzonderlijk te factureren. De Contractpartij is dan verplicht die factuur te voldoen.
10.5 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering te presteren door omstandigheden buiten de invloedssfeer van Turbo Direct en die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst onvoorzienbaar waren waaronder het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen van de verplichtingen van de leveranciers van Turbo Direct, brand, extreme weersomstandigheden, wegblokkades, stakingen, en werkonderbrekingen.

 

Artikel 11: diversen
11.1 Turbo Direct heeft het recht deze algemene voorwaarden en disclaimer(s) te wijzigen. Zij zal de Contractpartij hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte brengen. De actuele versie van de algemene voorwaarden staat op de website www.turbodirect.nl. De algemene voorwaarden die op de website zijn geplaatst zijn geldend. Door en na plaatsing van nieuwe algemene voorwaarden op de website komen de oude algemene voorwaarden te vervallen.
11.2 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Turbo Direct zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
11.3 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
11.4 Alle geschillen die voortvloeien uit, of samenhangen met de Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.